Visa

Thể loại này chứa thông tin về các loại thị thực (du học, làm việc, kết hôn) tại Nhật Bản. Chẳng hạn như quy trình mua hàng, chi phí, thời gian cần thiết, v.v. Nó rất hữu ích cho những người đang cân nhắc đến Nhật Bản.